Informace o zpracování osobních údajů


Informace využíváme v případě, že zpracováváme osobní údaje potřebné k dokončení kupní smlouvy s VEMZU Czech Republic, s.r.o. (dále jen „VEMZU“) nebo pro splnění opatření přijatých před uzavřením dané smlouvy.

1. Primární údaje o správci kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je firma VEMZU Czech Republic, s r.o., se sídlem Na Poříčí 1757/41, 110 00 – Praha 1 Nové Město, identifikační číslo: 01772040, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 266408 (dále jen „správce“). Adresa elektronické pošty správce je info@vemzu.cz, telefon 848 488 488.

2. Důvod užívání osobních údajů

Zákonným důvodem k práci s Vašimi osobními údaji je fakt, že toto zpracování je potřebné k vyplnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).

3. Účel zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou užity k dokončení smlouvy mezi Vámi a správcem nebo provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy. Z pozice správce se nejedná o automatické individuální rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou uloženy u správce po dobu 10 let.

5. Další příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje budou poskytnuty zasílatelské společnosti a jiným osobám, kteří se účastní na dodání zboží nebo realizaci plateb na základě kupní smlouvy. Správce nemá v úmyslu prodat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. Práva subjektu údajů

Zákazníci mají právo požadovat od správce přístup k jejich osobním údajům, právo na korekci či výmaz jejich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Pokud jste přesvědčeni, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné a nemáte k nim povinnost. Je však nutné pamatovat na to, že jsou potřebným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez sdělení Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

7. Souhlas se zasíláním newsletterů

Udělujete tímto souhlas společnosti VEMZU Czech Republic, s.r.o. se sídlem Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1, IČ: 01772040 zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 266408 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), zpracovávala tyto osobní údaje - e-mailovou adresu.

Emailová adresa bude zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. E-mailovou adresu je nutné zpracovat pro účely zasílání obchodních sdělení.

Výše uvedené osobní údaje budou za tímto účelem Správcem zpracovávány po dobu 3 let od udělení souhlasu, pokud tuto dobu neprodloužíte.

Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení. Zpětvzetí souhlasu bude mít za následek zastavení zasílání obchodních sdělení.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

8. Informace o zpracování osobních údajů v případě uzavření kupní smlouvy a v případě provedení online platby

Společnost VEMZU Czech Republic, s.r.o. se sídlem Na Poříčí 1757/41, 110 00 Praha 1, IČ: 01772040 zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 266408 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovává následující osobní údaje:

v případě uzavření kupní smlouvy - jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky

Jméno a příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa, dodací adresa, telefonní číslo, název firmy, IČ, DIČ, číslo bankovního účtu a kód banky budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále v nutném rozsahu po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

E-mailová adresa v případě nákupu zboží může být zpracována za účelem zařazení do databáze pro zasílání obchodních sdělení. Tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, a to na základě provedeného nákupu zboží, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem Správcem zpracovávána po dobu 3 let od poslední uzavřené smlouvy, pokud tuto dobu neprodloužíte.

v případě provedení online platby - jméno a příjmení, e-mailová adresa, kód objednávky a ID platby

Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, kód objednávky a ID platby je nutné zpracovat za účelem provedení platby v rámci uzavřené smlouvy, plnění právní povinnosti Správce a obranu práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje ust. článku 6 odst. 1. písm. b), c) a f) Nařízení. Osobní údaje budou zpracovány po dobu 10 let a dále v nutném rozsahu po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a nebudou poskytnuty žádné třetí osobě. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být:

 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • poskytovatelé úvěrových služeb,
 • provozovatelé online platebních služeb.

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • v případě zpracování prováděného na základě oprávněného zájmu Správce dle čl. 6 odst. 1. písm. f) Nařízení máte právo vznést námitku proti zpracování
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.

9. Souhlas s předáním osobních údajů z facebookového profilu

Udělujete tímto souhlas společnosti Facebook, se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025 (dále jen „Správce 1“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o (dále jen „Nařízení“) předala společnosti (dále jen „Správce 2“), tyto osobní údaje - jméno a příjmení, e-mailová adresa, datum narození a věk a další osobní údaje, které Vámi byly v databázi Správce 1 označeny jako veřejně přístupné

Jméno a příjmení, pohlaví, datum narození a věk, podobizna a další osobní údaje Vámi označené jako veřejně přístupné, budou Správcem 1 předány Správci 2 za účelem propojení Vašich uživatelských profilů v databázi Správce 1 a Správce 2. Poskytnutí těchto údajů není povinné, je však nutné pro propojení uživatelských profilů.

E-mailová adresa bude Správci 2 předána, pokud tuto možnost neodmítnete. Poskytnutí tohoto údaje není povinné.

S výše uvedeným předáním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce 2. Zpětvzetí souhlasu v důsledku zapříčiní odstranění propojení uživatelských profilů.

10. Souhlas se zpracováním osobních údajů – registrace uživatele

Udělujete tímto souhlas společnosti (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa a název firmy.

E-mailovou adresu je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vytvoření zákaznického profilu.

Jméno, příjmení, fakturační adresu, dodací adresu, telefonní číslo, název firmy, IČ a DIČ budou zpracovány za účelem doplnění fakturačních údajů.

Informace o profilu na sociální síti Facebook bude zpracována v případě propojení uživatelských profilů za účelem doplnění registračních údajů.

Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu užívání uživatelského profilu a dále od posledního přihlášení.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel webhostingových služeb, společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,
 • společnost PragueBest s.r.o., se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 257 70 438,

Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz Správce provede, pokud tento výmaz není v rozporu s právními předpisy nebo jeho oprávněnými zájmy,
 • na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů a právo na účinnou soudní ochranu, pokud má za to, že jeho práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování jeho osobních údajů v rozporu s Nařízením.